Loading...

Insolvencia

Milí zákazníci,

radi by sme Vás informovali o aktuálnom dianí v našej firme. Dňa 7. 7. 2022 podala naša firma žiadosť o zapísanie do konkurzného konania. Aktuálne prijímame iba objednávky, ktoré sme schopní vybaviť, a to konkrétne na skladový tovar.
Pokiaľ budete mať akúkoľvek otázku, neváhajte nás prosím kontaktovať na náš email: info@dona-shop.cz

 

Ako postupovať, pokiaľ už u nás máte objednávku

Keďže bola naša firma zaradená do konkurzného konania, nie sme preto schopní Vašu objednávku zrealizovať. V prípade, že z Vašej strany už bola uhradená akákoľvek finančná čiastka, nie sme schopní Vám v tejto chvíli financie vrátiť späť, pretože nie je v našej kompetencii, akokoľvek manipulovať s finančnými prostriedkami. Teraz vyčkávame na príchod insolvenčného správcu, ktorý bude o jednotlivých prípadoch postupne rozhodovať podľa platnej insolvenčnej legislatívy. Verte prosím, že situácia je nepríjemná pre obe strany.
V prípade záujmu Vám v hodnote zaslanej zálohy môžeme ponúknuť iný skladový tovar (v prípade záujmu o tovar vo vyššej hodnote je možné rozdiel z Vašej strany doplatiť). Pokiaľ s navrhovaným riešením nesúhlasíte, možno sa prihlásiť do konkurzného konania ako veriteľ. Nedokážeme však zaručiť v akom termíne av akej výške budú financie vrátené.
Veritelia môžu svoje pohľadávky uplatniť len prihláškou v rámci insolvenčného konania. (teda jednoducho povedané žiadosť veriteľa, ktorú dáva najavo, že chce, aby mu dlžník zaplatil svoj dlh v rámci insolvenčného konania)

https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/#prihlaska

Spotrebiteľ by mal prihlásiť svoju pohľadávku na predpísanom formulári, ktorý je zverejnený na internetových stránkach Ministerstva spravodlivosti www.justice.cz alebo na stránkach insolvenčného registra www.isir.justice.cz, a to dvojmo. Na prihlášky, ktoré sú podané neskôr, konkurzný súd neprihliada a takto uplatnené pohľadávky sa v konkurznom konaní neuspokojujú. Hoci zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, neznamená to, že pohľadávky týmto zanikajú. Ak spotrebiteľ premeškal lehotu na prihlasovanie pohľadávok, odporúčame sa prostredníctvom príslušného súdu obrátiť na insolvenčného správcu.

Zákonný podklad:

§ 173 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182#cast1-hlava5

Prihlásenie k newsletteru

Pravidelná dávka inšpirácie na váš e-mail

Prihlásením súhlasíte s pravidlami Zásady ochrany osobných údajov